Mobilne miasto

Mobilne miasto

mobilnemiasto.com

Poprzez projekt Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa. Wykorzystując mobilne technologie, GPS i GIS opracowaliśmy pilotażowe rozwiązanie, które ułatwia w prosty i przyjazny sposób docieranie do informacji o poszukiwanych obiektach w przestrzeni miejskiej, w której, zwłaszcza w dużych miastach, spędzamy coraz więcej czasu. System został zaprojektowany w sposób, który umożliwia jego mobilne wykorzystanie (telefonia komórkowa), a uniwersalny charakter systemu pozwala na jego implementację również w innych miastach w Polsce.

Główny cel projektu

Celem głównym projektu było opracowanie pilotażowej wersji zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej. Istotnym efektem prac był  ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obsługiwany interfejs podsystemu informatycznego, który gromadzi i udostępnia dane przestrzenne stanowiące podstawę bazy GIS.

Grupy docelowe

Celem budowy systemu było podniesienie jakości informacji oczekiwanej przez użytkowników, wśród których należy wymienić:

 • mieszkańców miasta Poznania,
 • osoby przyjezdne, w tym turystów.

Nowatorskim rozwiązaniem w projekcie było interdyscyplinarne spojrzenie na przekaz informacji. W ramach projektu wieloaspektowo były badane grupy użytkowników, ich potrzeby oraz kryterium ważności danych. Wnioski z badań znalazły odzwierciedlenie w budowaniu funkcjonalności systemu. Użytkownik systemu przywiązuje największą uwagę do jakości informacji, dlatego w systemie wszystkie dane są rzetelne i osiągalne dla użytkownika w akceptowalnym czasie .  Informacje dostępne są również w językach obcych, co pozwala na korzystanie z systemu również przez turystów. Przez rzetelność rozumie się stan rzeczy najlepszy spośród możliwych do osiągnięcia, charakteryzowanych takimi cechami informacji jak między innymi: aktualność, dokładność, zrozumiałość, prawdziwość.

Przez czas dostępu rozumie się okres od zadeklarowania potrzeby dotarcia do informacji, przez znalezienie jej źródła, aż do jej zrozumienia.

Główne zadania projektowe

Projekt obejmował prace rozwojowe w ośmiu zadaniach:

 1. Przeprowadzenie analizy potrzeb użytkowników systemu w zakresie informacji i eksploatacji, a także ważności tych potrzeb.
 2. Analizę możliwości wykorzystania danych zawartych w miejskiej bazie danych (we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Poznania) oraz identyfikacja ograniczeń stosowania danych miejskich w tworzonym systemie i możliwości zminimalizowania ograniczeń.
 3. Zaprojektowanie funkcjonalności i interfejsu użytkownika.
 4. Zaprojektowanie podsystemu informatycznego, a w tym opracowanie procedur i instrukcji korzystania z podsystemu.
 5. Testowanie systemu wspomagania i stopnia spełnienia kluczowych wymagań użytkowników.
 6. Testowanie podsystemu informatycznego.
 7. Opracowanie ostatecznej wersji podsystemu informatycznego.
 8. Opracowanie ostatecznej wersji systemu.

Efekty projektu:

 • wyniki badań w zakresie potrzeb informacyjnych użytkowników,
 • analiza istniejących danych miejskich,
 • analiza możliwości wykorzystania geokodów,
 • pilotażowa wersja systemu,
 • ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika,
 • kompletna dokumentacja techniczna umożliwiająca zaimplementowanie systemu w celu poszukiwania informacji w dowolnej przestrzeni (np. duże miasta, aglomeracje, gminy, powiaty, regiony).

Liderem projektu był Zespół Projektowy utworzony przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Zespół Projektowy współpracował z pracownikami Urzędu Miasta Poznania oraz LG Electronic Polska Sp. z o.o.