AWT®

AWT®

Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Obszar działalności

Inicjatywa Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej® koncentruje się na przyspieszaniu rozwoju kompetencji, w tym wiedzy technicznej.

Ich rozwój umożliwia podążanie za nowymi technologiami, zmianami cywilizacyjnymi oraz rozwojem gospodarki opartej na innowacyjności i konkurencyjności. Inicjatywa ma na celu dostarczanie wiedzy i rozwiązań z obszarów związanych z zarządzaniem wiedzą i kompetencjami oraz rozwój metod kształcenia.

Historia

Akcelerator Wiedzy Technicznej® to inicjatywa uruchomiona w 2006 roku przez pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2007 r. ponad 30 instytucji z Wielkopolski podpisało List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie Wielkopolski, co pozwoliło na zacieśnienie więzi środowiska nauki ze środowiskiem gospodarczym. W 2010 roku został uruchomiony pierwszy projekt „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, a następnie „Partnerski związek nauki i postępu”. W następnych latach zostały uruchomione kolejne projekty takie jak: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który w 2014 roku został nagrodzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju jako „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. W 2015 roku został uruchomiony pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do czerwca 2023 roku. W 2019 roku zespół zdobył wyróżnienie w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards. W dniu 19 lutego 2021 r. (Dzień Nauki Polskiej) zespół AWT® został laureatem nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

Podejmowane działania

– ułatwianie dostępu do wiedzy i upowszechniania jej, bo technologie muszą być zrozumiałe dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiego kręgu naukowców; każdy człowiek ma prawo wiedzieć, jak rozwiązania, których dostarcza nauka, mogą wpływać na niego – jakie wynikają z nich korzyści, ale też jakie zagrożenia są z nimi związane;

– wspieranie systemów kształcenia, żeby zapewniać niezbędny zasób umiejętności umożliwiających wykorzystanie najnowszych oraz powszechnych osiągnięć nauki;

– opracowanie metod i narzędzi wspierających prowadzenie badań dotyczących kierunków rozwoju kompetencji.Strategiczne partnerstwo z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

Strategicznym partnerem w wielu projektach jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wiele koncepcji wypracowywanych w ramach inicjatywy AWT®, w tym przez naukowców z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, wdrażanych jest i rozwijanych w ramach projektów realizowanych wspólnie przez Politechnikę Poznańską i Samorząd regionu Wielkopolska. Współpraca rozpoczęła się w roku 2008 przez przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dwóch Uchwał1,2. Pierwsze projekty w partnerstwie zostały uruchomione w 2010 roku i od tego czasu współpraca projektowa trwa bez przerwy. Współpraca z Samorządem gwarantuje, że wypracowywane rozwiązania charakteryzują się nie tylko wysoką jakością naukową, ale też szerokim wdrożeniem i przydatnością dla społeczności regionu.


Projekty w ramach inicjatywy AWT®

W ramach inicjatywy realizowane są tematyczne projekty lub zadania w projektach, finansowane z różnych źródeł (np. Erasmus+, WRPO, MNiSW, NCBiR), szczegółowe informacje dotyczące projektów można znaleźć w zakładce „Projekty”:

 • Inkubator Innowacyjności 4.0:
  zadania: wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu przyczynia się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Jednymi z wielu działań realizowanych w projekcie są forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®) i opracowanie wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską. 
  Politechnika Poznańska (Lider) w Konsorcjum z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (Partner) realizują projekt Inkubator Innowacyjności 4.0. Jego źródło finansowania to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 • Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska:
  zadania: odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie jak i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów, przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy, czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. Projekt został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i jest realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską.
  Wartość projektu: 84 700 000,00 zł, z tego budżet PP: 70 998 375,10 zł
 • Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże:
  zadanie: dopłata do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym. Jest to uzupełnienie działań realizowanych w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
  Wartość projektu: 4 285 187,10 zł, w tym budżet PP: 3 811 021,00 zł
 • Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów:
  zadanie: opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów, poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

  Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ we współpracy międzynarodowej z ośmioma instytucjami z 4 krajów europejskich. Koordynatorem projektu była Politechnika Poznańska (Polska), natomiast partnerami w projekcie były zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak i instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: the Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia) – federacja edukacyjna oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) – izba gospodarcza.
  Wartość projektu: 296 902 EURO
 • Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe:
  zadania: podniesienie atrakcyjności oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez działania takie jak:
  – organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
  – stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
  – opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach.
  Projekt powstał w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie był Samorząd Województwa Wielkopolskiego a Partnerem Politechnika Poznańska.

  Wartość projektu: 45 000 000,00 zł, w tym budżet PP: 23 289 692,74 zł
 • Wielkopolski system monitorowania i prognozowania:
  zadanie: dostosowanie informacji o potrzebach wielkopolskiego rynku pracy do podaży programów kształcenia zawodowego w regionie.
  Projekt, który Politechnika Poznańska, wspólnie z Partnerami: Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań i Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Unit Ylivieska (Finland), zrealizowała w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Wartość projektu: 2 074 070,09 zł, w tym
   budżet PP: 1 515 639,38 zł
 • Partnerski związek nauki i postępu:
  zadanie: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki, w rozwoju gospodarczym.
  Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka (Działanie 4.2.). Liderem Projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Partnerami Politechnika Poznańska (pomysłodawca projektu) oraz Telewizja Polska Odział w Poznaniu.
  Wartość projektu: 3 813 574,10 zł, w tym
   budżet PP: 2 202 930,74 zł
 • Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej
  Liderem projektu był Zespół Projektowy utworzony przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Zespół Projektowy współpracował z pracownikami Urzędu Miasta Poznania. Projekt sfinansowany był ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  Wartość projektu: 1 200 000,00 zł

1 Uchwała nr 1350/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” i działań towarzyszących w ramach koncepcji organizacyjnej kształcenia zawodowego oraz do ich realizacji.
2 Uchwała Nr 1979/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacyjnej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej i kolegium, dokształcania, doskonalenia i doradztwa”, stanowiącej załącznik do uchwały.