Projects

Projects

Time for Professionals BIS – Professional Wielkopolska

"Time for Professionals BIS - Professional Wielkopolska" was launched within the framework of the Wielkopolska Regional Operational Program 2014+ and will run until the end of 2022.

Inkubator Innowacyjności 4.0.

(Polski) Projekt realizowany jest w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Time for Professionals BIS – Professional Wielkopolska – apprenticeships and internships

(Polski) Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu WRPO 2014+ „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” to uzupełnienie działań realizowanych w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” polegające na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym. Dopłaty w ramach projektu są przewidziane dla 3 400 uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process

The Project "The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process" was started on the the 1st October, 2015, and it`s going to be to the 31st August, 2018. The project is conducted under Erasmus+ Programme. The objective of our project is development and implementation of an innovative method of accelerating the development of transversal competences of students by improving the use of practical training.

Time for Professionals – Wielkopolska Professional Education

(Polski) „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, który powstał w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2), realizowany był w okresie od 1. lipca 2012 r. do 30. września 2015 r. Projekt stanowił rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania”. Liderem tego przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego a patronem Politechnika Poznańska.

Integrated System for Supporting the Information Accessibility in the Urban Area

Development project N R11 0002 10 financed by the National Centre for Research and Development. The project Integrated System for Supporting the Information Accessibility in the Urban Area meets the needs of modern society.

Wielkopolska Monitoring and Forecasting System

Major barriers in adaptation of the vocational education system to needs of the regional labour market are related to acquisition and use of information about the labour market and its connection with the vocational education system.

Partnership of Science and Progress

Partnership of science and progress is a name of a project implemented by the Wielkopolska Region within the priority IV: Higher education and science, Measure 4.2.: Development of human resources skills in the R+D system and greater awareness of the role of science in economic development.