21.06.2011

Przygotowujemy się do międzynarodowej konferencji z ekspertami fińskimi

CEL KONFERENCJI

Cele konferencji planowanej związane są z:

 • wieloaspektowym porównaniem polskiego i wielkopolskiego systemu szkolnictwa zawodowego z systemem fińskim,
 • dostępem do wiedzy o jednym z najlepszych w skali światowej systemów  edukacyjnych szkolnictwa zawodowego, jakim jest system fiński,
 • dostępem do wiedzy nie tylko w postaci jawnej, ale również wiedzy ukrytej m.in. dotyczącej niepowodzeń i problemów w procesach wdrożeniowych nowych rozwiązań, wad systemu itp.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja planowana jest w terminie 17-18 października 2011 roku w Poznaniu.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

W trakcie konferencji jej uczestnicy  zapoznają się z ogólnymi uwarunkowaniami działania fińskiego systemu edukacji zawodowej, z funkcjami i metodami działania regionalnych federacji edukacyjnych grupujących szkoły zawodowe, z organizacją i zarządzaniem wybranych szkół zawodowych  ze szczególnym uwzględnieniem powiązań tych szkół z rynkiem pracy oraz z zarządzaniem wybranymi kierunkami kształcenia w tych szkołach.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESU TEMATYCZNEGO KONFERENCJI

Wśród zagadnień szczegółowych będących przedmiotem referatów i prezentacji przygotowanych przez stronę fińską wymienić warto:

 • zasady funkcjonowania szkół zawodowych w Finlandii,
 • relacje pomiędzy szkołami zawodowymi, a przedsiębiorstwami, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • systemy informacyjne na styku rynku pracy i szkół zawodowych, z uwzględnieniem: systemów informatycznych
  i realizowanych badań,
 • nowoczesne rozwiązania organizacyjne w kształceniu zawodowym w Finlandii, m.in. systemy finansowania szkół, systemy zapewnienia jakości,
 • systemy oceny uczniów i potwierdzanie uprawnień,
 • programy dla bezrobotnych,
 • doskonalenie zawodowe – sprzężenie między potrzebami rynku pracy a ofertą firm i instytucji szkoleniowych,
 • kształtowanie zmiany wizerunku szkół zawodowych.

Innym ważnym celem konferencji będzie zapoznanie uczestników i uczestniczek ze stanem wdrożenia i programem rozwoju „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania”.

UCZESTNICY

Na konferencję zapraszamy:

 • w pierwszym dniu przedstawicieli instytucji rynku pracy, samorządów, w tym szczególnie pracowników odpowiedzialnych za działalność gospodarczą i oświatę, instytucji pracodawców,
 • w drugim dniu dla dyrektorów i pracowników szkół.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE BĘDĄ NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU