Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®)

Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®)

Celem tego działania była poprawa dostępu do informacji o działaniach realizowanych na uczelni, w tym prowadzonych badaniach, projektach, inicjatywach. W ramach zrealizowanych zadań zostały przygotowane i zrealizowane 3 seminaria, których celem było zainicjowanie forum wymiany wiedzy, wspierającego akcelerację współpracy badaczy z Politechniki Poznańskiej z różnych dyscyplin naukowych, a także promocja aktywnych projektowo pracowników Politechniki Poznańskiej wśród przedsiębiorstw. W seminariach uczestniczyło łącznie 105 osób. Przygotowano opisy osiągnięć i sylwetek dla 39 pracowników naukowych, uwzględniając m.in. obszary tematyczne, branże w których chcieliby nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej, obszary interdyscyplinarne, zainteresowania badawcze. Prowadzona była komunikacja wewnętrzna w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej® poprzez spotkania i rozmowy z członkami Forum, jak również potencjalnymi kandydatami. W ramach komunikacji zewnętrznej utrzymywano stronę internetową, upowszechniano Forum na FB AWT oraz LinkedIN AWT. Informacja o Forum została przekazana również do ponad 1000 przedsiębiorstw.

Wypracowane w działaniu produkty, wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.

  • strona internetowa,
  • seminaria,
  • baza wiedzy,
  • liczba uczestników wydarzeń wspomagających współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym,

pozwoliły osiągnąć rezultaty w postaci:

  • utworzenia i prezentacji bazy wiedzy na temat naukowców i działań realizowanych na uczelni,
  • stworzenia forum wymiany informacji między naukowcami z różnych wydziałów i jednostek,
  • pogłębienia współpracy naukowców z różnych dziedzin,
  • zwiększenia potencjału budowania multidyscyplinarnych zespołów naukowych.