20.06.2013

Wspólne inicjatywy Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego i Politechniki Poznańskiej

 

Inicjatywą, będącą kontynuacją  współpracy w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®, jest wspólne stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz Politechniki Poznańskiej w sprawie Centrów Kształcenia Praktycznego i kontynuacji oraz rozwoju działań zainicjowanych w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Działania podejmowane na rzecz powstania i rozwoju centrów kształcenia praktycznego to następstwo podpisania 16 maja 2013 r. Listu o woli współpracy w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej® , w którym sygnatariusze zobowiązali się do działań na rzecz dostępu dzieci i młodzieży do wiedzy, ustawicznego doskonalenia umiejętności, dostosowywania kompetencji i kwalifikacji do zmieniającego się otoczenia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Wspólne kroki podjęte przez Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską to również kontynuacja działań podejmowanych w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie i Politechnikę Poznańską. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk i staży w wielkopolskich przedsiębiorstwach, stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego – tzw. Systemu zawodowcy, opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika, rozwijanie współpracy z wielkopolskimi przedsiębiorstwami, utworzenie na potrzebę realizacji praktyk dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk. Doświadczenia i rezultaty wypracowane w projekcie to kolejny ważny krok w rozwoju i podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego.