12.03.2012

naukaipostep.pl

www.naukaipostep.pl

O wortalu

Wortal in­ter­ne­towy Nauka i Po­stęp po­wstał w ra­mach pro­jektu „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu”. Celem wor­talu jest pre­zen­tacja ak­tu­al­ności ze świata nauki oraz B+R, pu­bli­kacja newsów i fe­lie­tonów oraz cie­ka­wo­stek z za­kresu naj­now­szych osią­gnięć na­uko­wych. Na wor­talu opublikowane zostały ory­gi­nalne ma­te­riały stwo­rzone przez nas i na­szych partnerów.

Wortal in­ter­ne­towy na​uka​ipo​step​.pl

Alfa i omega pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. Zbiera i przed­stawia wszelkie zre­ali­zo­wane w ra­mach pro­jektu dzia­łania. Dro­go­wskaz uła­twia­jący po­ru­szanie się po­między pro­gra­mami ra­dio­wymi, mul­ti­me­dial­nymi i cza­so­pi­smem. Punkt star­towy Sym­patii Na­ukowej, two­rzącej drogi łą­czące stu­dentów i śro­do­wisko B+R. Miejsce po­sto­jowe Elek­tro­nicz­nego Ar­chiwum Tech­niki, za­pew­nia­ją­cego do­stęp do na­uko­wych roz­wiązań prze­nie­sio­nych do prze­my­słowej prak­tyki. Au­to­strada, którą do­cie­rają do was ak­tu­al­ności, wy­wiady ze świata nauki i B+R, cie­ka­wostki do­ty­czące na­uko­wych osią­gnięć. Ma­te­riały do­star­czali part­nerzy pro­jektu: Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego, Po­li­tech­nika Po­znańska, Te­le­wizja Polska Od­dział w Po­znaniu i Radio Afera.