24.07.2014

VII Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

Jak co roku, przedstawiciele  Politechniki Poznańskiej i Akceleratora Wiedzy Technicznej®   wezmą udział w Ogólnopolskim Forum Instytucji Rynku Pracy w Kołobrzegu. To już siódma edycja konferencji, podczas których przedstawiane i omawiane są aktualne problemy oraz wyzwania stojące przed instytucjami rynku pracy.

Tytuł tegorocznego spotkania: „Efektywność działań IRP a nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowy model organizacyjny i zmiany w funkcjonowaniu UP. Modele współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych”

Termin:  04. – 08.08.2014r.  

 Miejsce: Hotel „Ikar Plaza”,  ul. Wschodnia 35,  78 – 100 Kołobrzeg

FORUM  ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką  efektywności działań IRP  oraz nowym modelem organizacyjnym i zmianami w funkcjonowaniu UP w związku z  nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Na Forum będą omówione modele  współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych, a także zmiany w systemie kształcenia i systemie potwierdzania kwalifikacji  oraz umiejętności.  Przekazanie zostaną również obszerne informacje nt. Funduszy Unijnych na lata 2014 – 2020.

Okazuje się, że warunki, w których urzędu pracy oraz inne instytucje rynku pracy muszą się odnaleźć zmieniają się bardzo szybko. Dzięki udziałowi w FORUM uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętność dostosowania się do zachodzących przemian.

Program VI Forum obejmuje dzień pierwszy, w którym wystąpią  m.in. Nasi Goście, a szczegółowy harmonogram, w pozostałe dni obejmuje następujące bloki merytoryczne:

 TEMATYKA FORUM

MODUŁ I: Efektywność działań a nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowy model organizacyjny i zmiany w funkcjonowaniu UP – wskaźniki i RANKING UP:

 1. Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – jak wygląda zreformowany UP.
 2. Efektywność świadczonych usług UP  wg zaleceń ministerialnych.
 3. Efektywność aktywnych polityk rynku pracy i efektywność w usługach – ustalenie norm dla zespołu pracowniczego w aspekcie dobrej oceny efektywności UP  na poziomie krajowym.
 4. Organizacja pracy doradców klienta w UP – organizacyjne zmiany funkcjonowania p.s.z.
 5. Profilowanie pomocy dla klienta – dobór form pomocy w ramach profilu, instytucje realizujące odpowiednie działania.

 MODUŁ II: Modele współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych:

 1. Formalne i merytoryczne warunki współpracy IRP na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
 2. Narzędzia nawiązywania współpracy i budowania efektywnych relacji  – warunki współpracy między niekomercyjnymi i komercyjnymi IRP.
 3. Zlecanie usług, program PAI, integracja działań i dialog społeczny – analiza pojęć.
 4. Dobre praktyki współpracy IRP – dyskusja i prezentacje liderów efektywności.
 5. Dyskusja przedstawicieli: publicznych służb zatrudnienia, innych instytucji rynku pracy i organizacji pracodawców.
 6. Założenia do zmian w systemie – podział zadań w ramach samorządu województwa,  powiatu i dostawców usług.

MODUŁ III: Współczesne wyzwania dla systemu edukacji i rynku pracy – zmiany w systemie kształcenia i systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zgodnie z ERK i KRK:  

 1. Wyzwania systemu edukacji – współpraca instytucji edukacyjnych, rynku pracy i przedsiębiorstw na przykładach:

      A)   Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych jako innowacyjne narzędzie, służące do oceny instytucji szkoleniowych.

      B)  Czas zawodowców – podniesieniu atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.

      C)    System zapewniania jakości usług rozwojowych w perspektywie 2014-2020, kryteria wpisu podmiotów do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonych przez PARP.

2. Certyfikacja zawodów, jako wytyczna MEN, w tym pracowników urzędów pracy, jako element systemu zapewniania jakości świadczonych usług.

3. Certyfikacja zawodów jako zalecenie systemu kształcenia pozaformalnego w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020.

 MODUŁ IV: Fundusze Unijne na lata 2014 – 2020:

 1. Program Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – 2014 – 2020.
 2. Innowacje społeczne i ekonomia społeczna w nowej perspektywie EFS.
 3. Wsparcie przedsiębiorstw a „nowy EFS”.
 4. Partnerstwa – liderzy innowacji i współpracy – w tym na płaszczyźnie ponadnarodowej.
 5. Wsparcie bezrobotnej młodzieży – szanse dla rynku pracy i edukacji.

Szczegółowe informacje:

www.css-tarnow.pl

E-mail: tarnow@css-tarnow.pl

Tel: 14 620 10 24, 507 084 849