11.02.2011

Strategia przyjęta jednogłośnie

W dniu 31 stycznia br. członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego (RST WW) podjęli decyzję o przyjęciu Uchwały nr 4/2011 w sprawie zaopiniowania Strategii wdrażania projektu innowacyjnego realizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej pt. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania (WSMiP). Członkowie RST WW zaakceptowali strategię projektu w kształcie, w jakim została złożona, czego następstwem jest rozpoczęcie z dniem 1 marca 2011 roku kolejnego etapu projektu WSMiP. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, natomiast w chwili głosowania na sali przebywało 14 osób uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania spośród możliwości:

– przyjęcia Uchwały dotyczącej akceptacji przedmiotowej Strategii projektu,

– warunkowego przyjęcia przedmiotowej Strategii projektu (pod warunkiem wprowadzenia zmian),

– odrzucenia Uchwały,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez osoby uprawnione do głosowania.

Celem projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania jest usprawnienie wymiany informacji m.in.: o potrzebach rynku pracy, o potrzebach w zakresie kształcenia zawodowego oraz informacji dotyczących luk w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych w Wielkopolsce. System informatyczny udostępniony będzie dla uczniów, pracodawców i Instytucji rynku pracy w pierwszej połowie 2012 roku.

W projekcie wyróżnia się dwa rodzaje grup docelowych, z terenu Wielkopolski, które będą mogły wykorzystywać innowacyjne rozwiązanie:

użytkowników: podmioty działające w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy (w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy), szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia zawodowego dla dorosłych),

odbiorców: pracodawcy oraz nie będący dorosłymi uczniowie, kształcący się w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Partnerami Politechniki Poznańskiej w projekcie są: Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań oraz Central Oshborobothnia Univerity of Applied Sciences w Finlandii. Instytucją współpracującą w realizowanym projekcie jest Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.