16.02.2018

Rezultat O6 – Wyniki testowania modeli procesów

Celem zadania 06 było zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu testowania opracowanych modeli referencyjnych dotyczących wybranych metod kształcenia praktycznego.

Testowanie miało na celu zbadanie tempa przyrostu poziomu umiejętności przekrojowych studentów w testowanych procesach. Pierwszym krokiem było opracowanie wytycznych w zakresie wyboru grup do testowania, a kolejnym opracowanie harmonogramu testowania uwzględniającego założenia zawarte w opracowanych w ramach Rezultatu O5 Modelach Procesów.

Testowanie odbyło się na 6 uczelniach biorących udział w projekcie (3 uczelnie polskie, 1 fińska, 1 słowacka i 1 słoweńska).

Po zakończeniu fazy testowania, każdy z Partnerów uczestniczących w niej opracował wyniki testowania w postaci baz danych, ewaluacji i opracowań. Analiza tych wyników zostanie przeprowadzona w zadaniu 07. W analizie zostaną uwzględnione m.in. czynniki kulturowe mogące mieć wpływ na przyrost kompetencji przekrojowych.

Studenci bardzo pozytywnie ocenili cały proces testowania. Ważnym elementem było dla nich uczestniczenie przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy obserwując proces testowania, dzielili się również swoimi uwagami.

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i udostępniana jedynie w języku angielskim. Pobierz ją TUTAJ.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.

Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/