Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej to projekt rozwojowy N R11 0002 10 sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Był on odpowiedzią na oczekiwania współczesnego społeczeństwa. Wykorzystując mobilne technologie, GPS i GIS opracowaliśmy pilotażowe rozwiązanie pozwalające w prosty i przyjazny sposób na dotarcie do informacji o poszukiwanych obiektach w przestrzeni miejskiej, w której, zwłaszcza w dużych miastach, spędzamy coraz więcej czasu. System został zaprojektowany tak, aby można go było wykorzystać na urządzeniach mobilnych (telefonia komórkowa), a jego uniwersalny charakter umożliwia na jego implementację również w innych miastach Polski.

Główny cel projektu
Celem głównym projektu było opracowanie pilotażowej wersji zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej. Istotnym efektem prac jest ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obsługiwany interfejs podsystemu informatycznego, który gromadzi i udostępnia dane przestrzenne stanowiące podstawę bazy GIS.

Grupy docelowe
Celem budowy systemu było podniesienie jakości informacji oczekiwanej przez użytkowników, wśród których należy wymienić:
– mieszkańców miasta Poznania,
– osoby przyjezdne, w tym turystów.

Innowacyjność
Nowatorskim rozwiązaniem w projekcie było interdyscyplinarne spojrzenie na przekaz informacji. W ramach projektu wieloaspektowo zbadano grupy użytkowników, ich potrzeby oraz kryterium ważności danych. Wnioski z badań znalazły odzwierciedlenie w budowaniu funkcjonalności systemu. Użytkownik systemu przywiązuje największą uwagę do jakości informacji, dlatego w systemie wszystkie dane są rzetelne i osiągalne dla użytkownika w akceptowalnym czasie. Informacje mogą być dostępne również w językach obcych, co daje możliwość korzystania z systemu również turystom zagranicznym. Przez rzetelność rozumie się stan rzeczy najlepszy spośród możliwych do osiągnięcia, charakteryzowanych takimi cechami informacji jak, m. in.: aktualność, dokładność, zrozumiałość, prawdziwość. Przez czas dostępu rozumie się okres upływający od zadeklarowania potrzeby dotarcia do informacji, przez znalezienie jej źródła, aż do jej zrozumienia

Główne zadania projektowe
Projekt obejmował prace rozwojowe w ośmiu zadaniach:
1. Przeprowadzenie analizy potrzeb użytkowników systemu w zakresie informacji i eksploatacji, a także ważności tych potrzeb.
2. Analizę możliwości wykorzystania danych zawartych w miejskiej bazie danych (we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Poznania) oraz identyfikacja ograniczeń stosowania danych miejskich w tworzonym systemie i możliwości zminimalizowania ograniczeń.
3. Zaprojektowanie funkcjonalności i interfejsu użytkownika.
4. Zaprojektowanie podsystemu informatycznego, a w tym opracowanie procedur i instrukcji korzystania z podsystemu.
5. Testowanie systemu wspomagania i stopnia spełnienia kluczowych wymagań użytkowników.
6. Testowanie podsystemu informatycznego.
7. Opracowanie ostatecznej wersji podsystemu informatycznego.
8. Opracowanie ostatecznej wersji systemu.

W wyniku realizacji projektu powstały:
– wyniki badań w zakresie potrzeb informacyjnych użytkowników,
– analiza istniejących danych miejskich,
– analiza możliwości wykorzystania geokodów,
– pilotażowa wersja systemu,
– ergonomiczny, estetyczny i intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika,
– kompletna dokumentacja techniczna umożliwiająca zaimplementowanie systemu w celu poszukiwania informacji w dowolnej przestrzeni (np. duże miasta, aglomeracje, gminy, powiaty, regiony)
Wszystkie ww. produkty stanowią podstawę do dalszych działań podejmowanych w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®.

Liderem projektu był Zespół Projektowy utworzony przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Zespół Projektowy współpracował z pracownikami Urzędu Miasta Poznania.