Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

Strona projektu tutaj

„Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, który powstał w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2), realizowany był w okresie od 1. lipca 2012 r. do 30. września 2015 r. Projekt stanowił rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania”, gdzie istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w kontekście rynku pracy. Liderem tego przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego a patronem Politechnika Poznańska.

Projekt

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie atrakcyjności oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez działania takie jak:
1.    organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
2.    utworzenie, na potrzeby realizacji praktyk zawodowych, dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
3.    stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
4.    opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach,
5.    przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
6.    realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
7.    wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT,
8.    wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.

W całym przedsięwzięciu udział wzięło przynajmniej 50 szkół, w tym w 35 wprowadzone zostało kształcenie modułowe. Praktykami zawodowymi objętych zostało aż 9 280 uczniów i uczennic wielkopolskich techników, z czego 2 980 odbyło praktykę zawodową u pracodawców a 6 300 w laboratoriach praktyk zawodowych. Kształceniem modułowym objęte zostało przynajmniej 1 750 osób. Łącznie projekt dotyczył blisko 10 tysięcy osób.

Zaplanowane działania doprowadziły do wdrożenia formy nauczania, zapewniającej wyższą skuteczność kształcenia jak i jednocześnie spowodowały zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół, względem szkół w innych regionach europejskich. Aktualne badania i analizy, dotyczące kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, wskazują duże zapotrzebowanie rynku pracy na takie zawody jak: technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec. W celu dokonania właściwego wyboru szkół prowadzących ww. kierunki kształcenia, zależało nam na podjęciu rozmów z przedstawicielami wszystkich powiatów regionu. Chcieliśmy wspólnie poszukiwać rozwiązań oraz kreować pomysły na nową szkołę zawodową.