01.10.2012

Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Czas realizacji projektu przewidziano na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r.
Projekt stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w kontekście rynku pracy.

Cel projektu to podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:
1.    organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
2.    utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
3.    stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
4.    opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach,
5.    przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
6.    realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
7.    wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.
8.    wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.

W całym przedsięwzięciu weźmie udział przynajmniej 50 szkół, w tym w 35 zostanie wprowadzone kształcenie modułowe. Praktykami zawodowymi zostanie objętych 9 280 uczniów i uczennic wielkopolskich techników, z tego 2 980 odbędzie praktykę zawodową u pracodawców i 6 300 w laboratoriach praktyk zawodowych. Kształcenie modułowe obejmie przynajmniej 1 750 osób. Łącznie projektem zostanie objętych blisko 10 tysięcy osób.
Zaplanowane w projekcie działania doprowadzą do wdrożenia formy nauczania zapewniającej wyższą skuteczność kształcenia i jednocześnie spowodują zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich. Aktualne badania i analizy dotyczące kształcenia zawodowego w Wielkopolsce wskazują duże zapotrzebowanie rynku pracy na takie zawody jak: technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec. W celu dokonania właściwego wyboru szkół prowadzących ww. kierunki kształcenia, zależy nam na podjęciu rozmów z przedstawicielami wszystkich powiatów regionu. Zależy nam na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań i pomysłów na nową szkołę zawodową.