30.09.2010

Politechnika Poznańska inicjatorem rozwoju w Wielkopolsce

POLITECHNIKA POZNAŃSKA INICJATOREM ROZWOJU W WIELKOPOLSCE

W dniu 28 września br. w Sali Senatu Politechniki Poznańskiej odbyła się inauguracja dwóch projektów w ramach programu akceleracji wiedzy technicznej. Projekty powstały z inicjatywy Politechniki Poznańskiej przy współpracy z przedstawicielami Instytucji Partnerskich: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta Poznania. Gospodarzami tego wydarzenia byli Krystyna Poślednia – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz JM Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. Adam Hamrol.

Projekt Wielkopolski system monitorowania i prognozowania jest odpowiedzią na problem dopasowania kompetencji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy. Inicjatorem i Liderem Projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania jest Politechnika Poznańska a Partnerami Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań i Central Ostrobothnia University for Applied Sciences z Kokkola w Finlandii. Określenia opisujące realizowany projekt to przede wszystkim:

–      dopasowanie kompetencji na rynku pracy,

–      aktualne i prognozowane dane wspomagające zarządzanie     systemem kształcenia zawodowego,

–      wykorzystanie fińskich rozwiązań,

–       intuicyjne, przyjazne i bezpłatne rozwiązania dla użytkowników,

–       innowacyjny charakter systemu monitorowania i prognozowania,

–     dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o zapotrzebowaniu rynku pracy na kompetencje zawodowe,

–     zdolność dostosowywania się systemu do zmieniających się potrzeb       użytkowników,

–      wsparcie decyzyjne władz samorządowych i instytucji rynku pracy.

Na podstawie danych pochodzących z systemu przygotowywane będą raporty okresowe, które zawierać będą informację na temat luk kompetencji na wielkopolskim rynku pracy. Opracowane dane przyczynić się mogą do eliminowania nieefektywnych i tworzenia nowych kierunków zawodowych w Wielkopolsce.

W projekcie wykorzystane będą doświadczenia fińskiego partnera. Jego wybór nie jest przypadkowy. Powszechnie wiadomo, że system kształcenia zawodowego w Finlandii jest jednym z najlepszych na świecie. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu kierowane są między innymi do uczniów szkół zawodowych, pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół i samorządów na terenie Wielkopolski. System udostępniony zostanie w ostatecznej wersji w pierwszej połowie 2012 roku.

Kolejny projekt realizowany w barwach Akceleratora Wiedzy Technicznej® (AWT®) to Partnerski związek nauki i postępu, który jest odpowiedzią na konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący rozwoju kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrostu świadomości roli nauki, w rozwoju gospodarczym. Liderem tego Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, partnerami Politechnika Poznańska (pomysłodawca projektu) oraz Telewizja Polska Oddział w Poznaniu.

Podstawowymi celami projektu jest popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej, promocja innowacyjności w powiązaniu z nowymi technologiami wdrażanymi w gospodarce, popularyzacja kierunków studiów tworzących nowoczesną gospodarkę oraz upowszechnienie przykładów transferu wiedzy do gospodarki, przedstawienie nauki jako sposobu na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Adresatami projektu, są przede wszystkim studenci ale również pracownicy jednostek naukowych i pracownicy podmiotów sektora B+R

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania oraz Partnerski związek nauki i postępu finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego.