03.02.2013

O AWT®

Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Obszar działalności

Akcelerator Wiedzy Technicznej® koncentruje się na przyspieszaniu rozwoju wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej, ale także kompetencji i umiejętności. Ich rozwój nie tylko umożliwia adoptowanie się do ulegających zmianom warunków życia, zapobiega wykluczeniu społecznemu, ale także gwarantuje rozwój gospodarki, decyduje o jej innowacyjności i konkurencyjności.

Historia

Akcelerator Wiedzy Technicznej® to inicjatywa uruchomiona w 2006 roku. Bardzo szybko obszar zainteresowań został rozszerzony o wiedzę matematyczno – przyrodniczą. W 2007 r. ponad 30 instytucji z Wielkopolski podpisało List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie Wielkopolski. Odpowiedzią na List było opracowanie w 2008r. Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej. Był on wynikiem przeprowadzonych szerokich konsultacji, a idee i koncepcje w nim zawarte wykraczają poza ramy województwa i dotyczą całej Polski.

 

Podejmowane działania

Działania podejmowane w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®  zmierzają do:

- zwiększenia dostępu do wiedzy i upowszechniania jej. Technologie muszą być zrozumiałe dla wszystkich ludzi, a nie wąskiego kręgu naukowców. Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, jak rozwiązania, których dostarcza nauka, mogą wpływać na niego – jakie wynikają z nich korzyści, ale też jakie zagrożenia są z nimi związane.

- stworzenia systemu kształcenia, który zapewni każdemu człowiekowi niezbędny zasób umiejętności umożliwiających wykorzystanie najnowszych oraz powszechnych osiągnięć nauki.


Projekty w Programie akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodnicze

Program realizowany jest w ramach uruchamianych projektów, finansowanych z różnych źródeł. Dotychczas zostały zrealizowane cztery projekty odnoszące się do obszarów uwzględnionych w Programie akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej:

·         Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

·         Partnerski związek nauki i postępu

·         Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej

·         Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

 

Dwa pierwsze oraz czwarty sfinansowane zostały ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, trzeci  natomiast ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie realizowane są dwa projekty. Pierwszy to Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów, który został uruchomiony
w ramach programu Erasmus+ dnia 1 października 2015 roku i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku. Naszym celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. Partnerami w projekcie są zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak i instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: The Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia) – federacja edukacyjna oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) – izba gospodarcza.

Drugi to pozakonkursowy projekt Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską.

W związku z uruchomieniem projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska  przewidujemy następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

 • płatne staże dla uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie
  e-learningowej,
 • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
 • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym
  za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
 • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne
  z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
 • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
 • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi
  w projekcie.