12.03.2012

Aplikacja – Nauka i Postęp

Aplikacja – Nauka i Postęp

Czym jest apli­kacja „Nauka i Postęp”

Apli­kacja „Nauka i Po­stęp” jest bez­płatnym na­rzę­dziem umoż­li­wia­jącym bez­po­średni kon­takt z Czy­tel­ni­kami wor­talu nauka​ipo​step​.pl za po­mocą smart­fonów i te­le­fonów ko­mór­ko­wych.
Apli­kacja umoż­liwia użyt­kow­nikom czer­panie wiedzy i in­for­macji bez­po­średnio z wor­talu oraz zwiększa czę­sto­tli­wości i dłu­go­trwa­łość ko­mu­ni­kacji na linii wortal – użyt­kownik.
Prze­kłada się to bez­po­średnio na ilość in­for­macji i ofert, jakie można prze­kazać użytkownikom.

Jak działa apli­kacja „Nauka i Postęp”

Pierw­szym ele­mentem apli­kacji, z jakim styka się użyt­kownik, jest jej strona główna, za po­mocą której po­ten­cjalny od­biorca może:

 • wy­świe­tlać bie­żące ak­tu­al­ności z wortalu na​uka​ipo​step​.pl;
 • wy­świe­tlać za­war­tość działu „Shot na­ukowy”, „Pimp My Mind” – z po­działem na pro­gram ak­tu­alny i pro­gramy ar­chi­walne z wortalu na​uka​ipo​step​.pl;
 • wy­świe­tlać za­war­tość działu elektronicznego czasopisma „Aka­de­mickie B+R” z po­działem na numer ak­tu­alny i nu­mery archiwalne i z moż­li­wo­ścią po­brania z wortalu na​uka​ipo​step​.pl.

Do­dat­kowo użyt­kow­nicy po­sia­da­jący te­le­fony ob­słu­gi­wane przez plat­formę Sym­bian lub An­droid mają do dys­po­zycji tzw. wi­dżet pul­pitu, który umoż­liwia im śle­dzenie ak­tu­al­ności z wor­talu na​uka​ipo​step​.pl bez ko­niecz­ności każ­do­ra­zo­wego włą­czania apli­kacji.
Użyt­kow­nicy otrzy­mują do­stęp do po­wyż­szych funkcji, kli­kając w od­po­wiednie przy­ciski wy­świe­tlane na ekranie ich te­le­fonów komórkowych.

Kim są od­biorcy aplikacji?

Do­mi­nu­jącym tar­getem dla apli­kacji „Nauka i Po­stęp” są lu­dzie młodzi (15−25 lat), dy­na­miczni, o dużym za­in­te­re­so­waniu światem, pra­gnący po­sze­rzać ho­ry­zonty i po­głę­biać wiedzę, stu­denci wy­ka­zu­jący troskę o rozwój swojej ka­riery. Po­nadto apli­kacja do­ciera do pra­cow­ników na­uko­wych oraz pra­cow­ników sze­roko po­ję­tego sek­tora B+R. Aplikacja jest jednak otwarta, stąd każdy zainteresowany może z niej korzystać.

Co oferuje apli­kacja projektu Partnerski związek nauki i postępu?

 • za­miesz­czanie in­for­macji o konferencjach;
 • za­miesz­czanie in­for­macji o szkoleniach;
 • za­miesz­czanie in­for­macji o seminariach;
 • za­miesz­czanie in­nych in­for­macji o cha­rak­terze na­ukowym lub po­pu­larno-naukowym;
 • za­miesz­czanie ofert o cha­rak­terze za­wo­dowym dla stu­dentów i pra­cow­ników sek­tora B+R;
 • za­miesz­czanie in­for­macji o wła­snych ba­da­niach i osią­gnię­ciach naukowych;
 • za­miesz­czanie in­for­macji o pro­wa­dzonej dzia­łal­ności naukowej.

Ko­rzyści dla Part­nera w apli­kacji „Nauka i Postęp”

 • Większa pe­ne­tracja rynku przez in­for­macje za­miesz­czane w ser­wisie i aplikacji;
 • zwięk­szenie ilości lo­jal­nych i po­wra­ca­ją­cych użytkowników;
 • zwięk­szenie re­pu­tacji part­nera, jako no­wo­cze­snego i po­dą­ża­ją­cego za współ­cze­snymi trendami;
 • lepsza pro­mocja „eventów” i pro­wa­dzo­nych działań wśród mło­dych ludzi, na­ukowców oraz pra­cow­ników sek­tora B+R;
 • ko­ja­rzenie pra­co­dawcy ze zdol­nymi i ak­tyw­nymi studentami.

Czego ocze­ku­jemy?

Pro­fe­sjo­nal­nego oraz od­po­wie­dzial­nego po­dej­ścia do zasad Part­ner­stwa. Wie­rzymy, że współ­praca na linii przed­się­biorcy – na­ukowcy – stu­denci sta­nowi pod­stawę suk­cesu i spoiwo dla dy­na­micz­nego roz­woju. Pro­jekt Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu to ka­ta­li­zator współ­pracy dla przed­sta­wi­cieli róż­nych branż, dzie­dzin i grup spo­łecz­nych. Na­to­miast ofe­ro­wane przez nas Part­ner­stwo w ra­mach, na­rzę­dzia, jakim jest apli­kacja „Nauka i Po­stęp”, służy re­ali­zacji na­szego głów­nego celu: pro­mocji nauki, po­stępu i Pań­stwa osiągnięć.