2012 rok – uruchomienie projektu: Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

2012 rok – uruchomienie projektu: Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

Kolejny projekt zrealizowany.

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, zrealizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie była Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowił rozwinięcie realizowanego we wcześniejszych latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w odniesieniu do rynku pracy.

Projekt systemowy, którego okres trwania był przewidziany od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r., miał na celu  podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:

 1. organizację praktyk i staży dla uczniów w wielkopolskich przedsiębiorstwach,
 2. utworzenie na potrzebę realizacji praktyk dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
 3. stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 4. opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika w 35 szkołach,
 5. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
 6. realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
 7. wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, w tym stworzenie systemu kształcenia e-learningowego w szkołach zawodowych województwa wielkopolskiego.

W całym przedsięwzięciu wzięło udział przynajmniej 50 szkół, w tym w 35 zostało wprowadzone kształcenie modułowe. Praktykami i stażami objęto 9280 uczniów i uczennic wielkopolskich szkół zawodowych i technikum, kształceniem modułowym przynajmniej 1750 osób. Wyposażenie laboratoriów zostało przygotowane w ścisłej współpracy z wielkopolskimi przedsiębiorcami, tak by zapewnić jak największą jakość realizowanym praktykom.  Łącznie projektem objęto blisko 10 tysięcy osób.

W ramach projektu zostały opracowane innowacyjne programy kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika. Wdrożenie takiej formy nauczania zapewniło wyższą skuteczność kształcenia a jednocześnie spowodowało zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich.

W projekcie wykorzystywano rozwiązania wypracowane w ramach projektów zrealizowanych przez KOWEZiU.

Laboratoria praktyk – Zadania 4, 5 i 6 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

Opracował: dr inż. Maciej Szafrański

W projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” w okresie 02.2013-09.2015 zaplanowano zorganizowanie praktyk dla 9280 uczniów i uczennic, z tego 2980 u pracodawców i 6300 w laboratoriach praktyk, które będą stworzone również w projekcie.

Powstały dwa laboratoria, jedno w Poznaniu na terenie Politechniki Poznańskiej oraz jedno w Pile na terenie dwóch szkół zawodowych.

W każdym laboratorium przygotowywane zostały cztery sale laboratoryjne na potrzeby prowadzenia praktyk w sześciu zawodach technika. Zawody te zostały wybrane w wyniku konsultacji społecznych.

Wyposażenie laboratoriów zostało wybrane w taki sposób, aby swoją klasą, typem i nowoczesnością istotnie wykraczało poza standardy wyposażenia znajdującego się w większości szkół.

Cele stworzenia laboratoriów praktyk to cele dwóch kategorii:

Cel operacyjny: zorganizowanie praktyk dla uczniów i uczennic w ramach realizowanego projektu.

Cele strategiczne:

– stworzenie mechanizmów i procedur funkcjonowania nowoczesnych centrów kształcenia praktycznego (laboratoriów praktyk),

– powiązanie programów kształcenia zawodowego z programami kształcenia na uczelniach
w porozumieniu z przedsiębiorcami,

– stworzenie mechanizmów zarządzania rozwojem kompetencji na poziomie lokalnym oraz regionalnym,

– elastyczne kształtowanie jakości procesu kształcenia zawodowego w regionie,

– akceleracja (przyspieszenie) transferu wiedzy do szkół i przedsiębiorstw (bardzo nowoczesny sprzęt i programy kształcenia w laboratoriach praktyk (mała liczba ośrodków dla dużej liczby uczniów.

Założenia w zakresie przygotowania modułu doradztwa zawodowego

Celem stosowania modułu było stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz dostarczanie informacji o najnowszych rozwiązaniach w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, a także wsparcie informacyjne osób i instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe na rynku pracy.

Funkcjonalność modułu zwłaszcza w zakresie zawodoznawstwa dotyczyła zestawienia informacji pochodzących w pierwszej kolejności z sytemu i związanych ze słownikami zawody-kompetencje-umiejętności,  z formułą europejskiego CV, z profilami kompetencyjnymi uczniów oraz  ofertami pracy.

Moduł stał się integralną częścią systemu WSDEZ  (zwanego dalej Systemem).

Integralność ta oznaczała, że Użytkownik korzystający z funkcjonalności Modułu mógł również korzystać z funkcjonalności Systemu o ile otrzymał do nich wcześniej uprawnienia.

Odbiorcy modułu: moduł dedykowany był dla publicznych i niepublicznych placówek i ośrodków prowadzących działalność doradczą dla uczniów profilowanych szkół ponadgimnazjalnych:

 1. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe i posiadające stanowisko doradcy zawodowego lub zatrudniające osoby odpowiedzialne za sprawy doradztwa zawodowego,
 2. centra kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 3. ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego,
 4. instytucje rynku pracy,
 5. inne instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym lub zainteresowane  problematyką doradztwa zawodowego

Podstawowe funkcjonalności obejmują

 1. Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą
  1. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
  2. Biologiczno – medyczne podstawy doradztwa zawodowego
  3. Teoretyczne podstawy psychologii zawodów
  4. Ocena umiejętności doradcy zawodowego w oparciu o ankietę CSI
  5. Zawodoznawstwo
  6. Raporty
  7. Tablica ogłoszeń, chat

Bardzo istotnym elementem modułu była jego ścisła integracja z bazą ofert pracy, profilami kompetencyjnymi uczniów oraz ujętą w słowniki strukturą nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach (z dnia 10 stycznia 2012). Wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami kształcenia. Powiązanie potrzeb rynku pracy skonfrontowanych z efektami kształcenia wspólnymi dla wszystkich zawodów, efektami kształcenia wspólnymi dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efektami kształcenia właściwymi dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach stanowią rzeczywistą korzyść informacyjną i praktyczną dla doradców zawodowych. Doradcy zawodowi oraz pracownicy realizujący funkcje doradztwa zawodowego otrzymują narzędzie dydaktyczne i analityczne, którym wcześniej nie dysponowali.