12.03.2012

Akademickie B+R

Akademickie B+R

So­czewka przy­bli­ża­jąca w spe­cja­li­styczny sposób wszelkie na­ukowe osią­gnięcia, ale rów­nież te­maty po­ru­szane w Shocie na­ukowym i Pimp My Mind. Zmie­niamy optykę i ze znaw­stwem przy­glą­damy się szcze­gółom. Na­rzę­dzie przy­datne stu­dentom, ba­da­czom na­ukowym i ca­łemu śro­do­wisku B+R.

Numery „Aka­de­mic­kiego B+R” w spe­cjalnej wersji na iPada!

Do­dat­kowe materiały:

  • spe­cjalna ma­kieta cza­so­pisma (umoż­li­wia­jąca pio­nowe i po­ziome prze­glą­danie numeru);
  • do­dat­kowe ga­lerie zdjęć;
  • linki do pro­gramów multimedialnych;
  • pro­gramy radiowe.